شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بسيج لشکر مخلص خداست...امام خميني (ره)

پيام‌هاي اتاق

ساعت دماسنج
+ در محيط مدرسه ، حوزه ، دانشگاه ، عرصه سازندگى و خدمات اجتماعى ، محيطهاى ورزشى و يا هر محيط ديگر كه فعاليت مى كنيد، با رفتار و گفتار خود، فضاى معطر بسيجى بوجود آوريد و روحيه و بينش و تفكر صحيح را به اطرافيان منتقل كنيد. مقام معظم رهبري
تسبیح دیجیتال
گروه پايگاه مقاومت بسيج پيامرسان
vertical_align_top