شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بسيج لشکر مخلص خداست...امام خميني (ره)

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ امام خامنه اي (حفظه الله):شما *بسيجيان* ميوه‌هاى شيرين و کامبخش آن درخت طيب و طاهرى هستيد که امام بزرگوار با دست خود در اين زمين غرس کرد . اين ثمردهى همچنان ادامه خواهد داشت؛ همچنان که فرمود:
مهديه...
«ا لم تر کيف ضرب اللَّه مثلا کلمة طيّبة کشجرة طيّبة اصلها ثابت و فرعها فى السّماء. تؤتى اکلهاکلّ حين باذن ربّها»وقتى سرزمين مستعد و آماده است، بذر پاکيزه است، آن گياه و روئيدنى تمام‌شدنى نيست؛ يعنى هيچ عاملى نميتواند به آن صدمه بزند. بسيج، يک چنين درخت طيب و طاهرى است...
چراغ جادو
گروه پايگاه مقاومت بسيج پيامرسان
vertical_align_top