شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
بسيج لشکر مخلص خداست...امام خميني (ره)

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ .بسيج سياسي است اما سياست زده نيست سياسي کار نيست جناحي نيست. 2.بسيج مجاهد است اما بي انظباط نيست افراطي نيست. 3.بسيج عميقا متدين و متعبد است اما متحجر نيست خرافي نيست. 4.بسيج با بصيرت است اما از خود راضي نيست. 5.بسيج اهل جذب است گفته ايم جذب حداکثري اما اهل تسامح در اصول نيست. 6.بسيج طرفدار علم است اما علم زده نيست. 7.بسيج در کار اباد کردن دنياست اما خود اهل دنيا نيست. 8.بسيج متعلق به اخلاق اسلام
.بسيج متعلق به اخلاق اسلامي است اما ريا کار نيست. 9.بسيج غيور است پاسدار خطوط فاصل است. اين شد...يک فرهنگ فرهنگ بسيجي يعني ان مجموعه ي معرفت ها و روش ها و منش هائي که مي تواند مجموعه هاي عظيمي را در ملت به وجود اورد که تضمين کننده ي حرکت مستقيم و پايدار اسلامي ان ملت باشند. بيانات در ديدار اقشار نمونه بسيج سراسر کشور 90/9/6
تسبیح دیجیتال
گروه پايگاه مقاومت بسيج پيامرسان
vertical_align_top